Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?

BRF-försäkringar i grundskyddet

 

 


En försäkringsförmedlare spelar en viktig roll när en bostadsrättsförening vill teckna en ny BRF-försäkring. Förmedlaren fungerar som en oberoende rådgivare och förmedlare mellan föreningen och försäkringsbolagen för att säkerställa att föreningen får rätt typ och nivå av försäkringsskydd.

 

Byggnadsförsäkring

En byggnadsförsäkring för en bostadsrättsförening är en typ av försäkring som syftar till att skydda föreningens egendom så som fastigheter och byggnader mot olika risker och skador. Självklara delar i denna försäkring är skador orsakade av brand eller vatten. I händelse av brand kan återuppbyggnadskostnader och ersättning för skadade byggnader och fastigheter avses. Vid vattenläckage, översvämning eller andra typer vattenskador täcker byggnads- eller egendomsförsäkringen skadorna.

 

Rättsskydd 

Rättsskyddsförsäkringen som en BRF tecknar syftar till att ge ekonomiskt stöd och juridisk hjälp vid rättsliga tvister och juridiska problem. I en sådan försäkring ingår vanligtvis rättegångskostnader, medling, förlikning, rättsligt försvar och skadeståndsanspråk. 

 

Försäkring för styrelseansvar  

En försäkring för styrelseansvar skyddar styrelseledamöter i fall att de blir personligt ansvariga för händelser med rättsliga konsekvenser eller ekonomiska krav. Sådant skulle kunna uppstå som en följd av styrelsebeslut och handlingar där styrelseledamot deltar i styrning och förvaltning av bostadsrättsföreningen.

 

Försäkring för hyresförlust

Försäkring för hyresförlust kallas ibland även driftstoppsförsäkring eller hyresförlustförsäkring. Den syftar till att skydda bostadsrättsföreningen mot ekonomiska förluster som kan uppstå om fastigheten blir obrukbar och inte kan generera hyresintäkter under en viss period. Försäkringen kan omfatta förluster som exempelvis uppstår vid större skador på fastigheten, evakuering eller långvarig oförmåga att hyra ut.

 

Försäkring för skadedjur 

Bostadsrättsföreningen kan behöva hantera skadedjursproblem. För att detta ska ske effektivt och uppfylla sitt ansvar gentemot hyresgäster och föreningsmedlemmar behöver föreningen en försäkring som del av den övergripande riskhanteringen och underhållsstrategin.