Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?

Ekonomisk förvaltning i Linköping

 

 

Många ekonomiska förvaltare för BRF:er levererar sina tjänster från ett fåtal kontor till föreningar i olika städer som exempelvis Linköping. Den ekonomiska förvaltaren är en av BRF:ens viktigaste leverantörer. Förvaltaren hanterar den löpande ekonomin i föreningen och fungerar ofta som ett bollplank för styrelsen i olika frågor. En del bostadsrättsföreningar i Linköping upplever det som en omfattande process att byta ekonomisk förvaltare, men det brukar faktiskt gå ganska lätt. Ställ krav och konkurrensutsätt föreningens löpande avtal ibland då betydligt billigare alternativ ofta finns. Kom ihåg att förvaltaren är en långsiktig partner men också en försäljare som gärna binder upp er i långa avtal.

 

 

 

Den ekonomiska förvaltningen är en verksamhet som på senare år effektiviserats och blivit mindre personalintensiv tack vare digitaliseringen. Det har givit upphov till en stor mängd utmanare på marknaden i form av mindre aktörer, som inte sällan kan erbjuda lägre kostnader jämfört med de större förvaltarna. I dagsläget finns en mycket stor spridning i prissättningen mellan de olika ekonomiska förvaltarna. Styrelsen bör alltid be den nye förvaltaren om ett par referenskunder för att i högre utsträckning kunna förvissa sig om kvaliteten på tjänsten.

 

Viktigt att se upp med är den så kallade indexreglering som de flesta förvaltare använder sig av. Den innebär i praktiken att priset på tjänsten höjs en gång per år - ofta betydligt mer än den allmänna inflationstakten. Resultatet av detta blir att gamla förvaltningsavtal i de flesta fall är dyrare än nyligen upphandlade avtal. Anbudskollen.se stöter inte sällan på bostadsrättsföreningar som betalar närmare 40 procent mer än de borde för sin förvaltning. Det ligger i medlemmarnas intresse att föreningens förvaltningstjänster konkurrensutsätts med jämna intervaller.

 

Kort om Linköping

Linköping, residensstaden i Östergötland, erbjuder ett mångsidigt boende för invånarna. I staden finns en mängd olika bostadstyper, från moderna lägenheter och radhus till äldre charmiga hus. Det finns något för alla preferenser och budgetar.

Linköping är känt som en universitets- och studentstad, vilket gör att många studenter söker bostäder här. Det finns många studentbostäder och lägenheter speciellt avsedda för studenter, alla är inte bostadsrättsföreningar. Staden har många trevliga bostadsområden, inklusive innerstaden med historiska byggnader, grönområden längs Stångån och moderna bostadsområden som Vallastaden. Livskvaliteten är bra med bra hälsovård och kulturella aktiviteter. Här finns välutvecklad lokaltrafik som gör det enkelt att ta sig runt i staden och nå omgivande områden. Linköping har ett blomstrande näringsliv och många företag inom teknik- och innovationssektorn. Såklart hittar du många restauranger och kaféer med varierat utbud, att bo här är trevligt.
 

 

 

 

 

Kostnad för ekonomisk förvaltning

 

Föreningar som använder sig av anbudskollen.se sänker i genomsnitt sina kostnader för ekonomisk förvaltning med 20-30 procent.

 

I priset som BRF:en betalar för tjänsten ekonomisk förvaltning ingår några bastjänster med möjligheter att addera tilläggstjänster beroende på föreningens behov. En typisk offert brukar dela upp kostnaderna för den ekonomiska förvaltningen så att basen har ett fast pris och tilläggen är rörliga. Tjänsteföretaget tar fram en offert där priset bygger på hur stor föreningen beträffande antal lägenheter, boende, fastighetens ålder och byggnader. Det finns även regionala skillnader mellan lön och kommuner.   

 

Offerten Ekonomisk förvaltning - kostnader till fast pris

 

I en typisk offert för ekonomisk förvaltning brukar detta rymmar inom ett fast pris. 

- medlemsavgifter och hyror
- leverantörsfakturor
- löner och utlägg
- bokföring
- bokslut och rapportering
- årsslut, skatter och myndighetshantering
- medlemsregister

 

Offerten Ekonomisk förvaltning - kostnader till rörligt pris

 

I offerten kan dessa tjänster ibland erbjudas till rörlig kostnad.  

- personlig rådgivning
- hyresavtal och förhandling
- tryck och distribution av kommunikation
- hyresavtal och förhandling
- krav och inkasso

 

 

 

 

Grundinnehåll i ekonomisk förvaltning 

Grunden i tjänsten ekonomisk förvaltning för en bostadsrättsförening (BRF) innebär att hantera och sköta de dagliga ekonomiska aspekterna av föreningens verksamhet. Det innefattar att hantera inkomster, utgifter och transaktioner på ett effektivt och korrekt sätt för att säkerställa föreningens finansiella välmående. 

 

Medlemsavgifter och hyror

En självklar del i ekonomisk förvaltning är avisering av medlemsavgifter och eventuella hyror av någon av föreningens lokaler, garage eller parkering. Det sköts via betaltjänster på nätet och ger medlemmarna olika möjligheter att betala så som via autogiro, Swish, e-faktura, Kivra eller per post. Den ekonomiska förvaltaren gör löpande avstämningar av inkommande betalningar till bankkokonton och bokför dessa åt föreningen. Samtidigt fungerar förvaltaren som en typ av kundtjänst då medlemmar eller styrelsen behöver återkoppling kring betalningar. 

 

Leverantörsfakturor

Inkommande fakturor bevakas av ekonomen som ser till att attestering sker enligt policyn. Leverantörsfakturorna är viktiga att bevaka, jämföra mot utställda offerter eller prisförslag så att ekonomistyrningen sker profesionellt. Alla leverantörsfakturor bokförs och arkiveras enligt bokföringslagen. 

 

Löner och utlägg 

Större föreningar kan ha anställd personal som behöver sin månatliga löneutbetalning. Styrelsens arvoden betalas och arbetsgivardeklaration till Skatteverket sköts enligt lagar och regler. I de fall av privata utlägg gjorts bokförs dessa och utbetalning görs till personen som köpt in. 

 
Medlemsregister

Medlemsregistret över medlemmarna i en bostadsrättsförening är viktig. Det gäller att hålla god ordning på registret för att följa GDPR samt de lagar och regler som gäller för föreningar. Uppdatering, arkivering, rapportering och kommunikation såväl som integritet kräver bra och säkra datalösningar. 

 

Bokföring 

Registrering av alla ekonomiska transaktioner, inklusive medlemsavgifter, hyresintäkter, leverantörsfakturor och andra utgifter. Bokföringssystemet kan vara komplext för ökad effektivitet där flera delar är ihopkopplade, exempelvis medlemsavgifter, leverantörsfakturor och bankkonton.

 

Bokslut och rapportering

Styrelsen vill ha löpande avstämningar och rapporter, månads- eller kvartalsvis, över föreningens ekonomiska situation. Större resultatpåverkande poster som räntor, avskrivningar,skatter, försäkringar och fjärrvärmekonsumtion bör rapporteras.  

 

Årsslut, skatter och myndighetshantering 

Bostadsrättsföreningen behöver sammanställa olika dokument och redovisningar vid årsbokslutet för att ge medlemmarna och myndigheterna en översikt över föreningens ekonomi och verksamhet. Årsredovisningen inkluderar balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Den ger medlemmarna och eventuellt andra intressenter en insyn i föreningens ekonomi och utveckling. I förvaltningsberättelsen ger information om större händelser eller förändringar som har påverkat föreningen och ibland även en bedömning av den framtida utvecklingen. Dokumenten registreras hos myndigheter och blir offentliga handlingar som allmänheten kan ta del av.