Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?

Ekonomisk förvaltning bastjänster

 

 

Grunden i tjänsten ekonomisk förvaltning för en bostadsrättsförening (BRF) innebär att hantera och sköta de dagliga ekonomiska aspekterna av föreningens verksamhet. Det innefattar att hantera inkomster, utgifter och transaktioner på ett effektivt och korrekt sätt för att säkerställa föreningens finansiella välmående. 

 

Medlemsavgifter och hyror

En självklar del i ekonomisk förvaltning är avisering av medlemsavgifter och eventuella hyror av någon av föreningens lokaler, garage eller parkering. Det sköts via betaltjänster på nätet och ger medlemmarna olika möjligheter att betala så som via autogiro, Swish, e-faktura, Kivra eller per post. Den ekonomiska förvaltaren gör löpande avstämningar av inkommande betalningar till bankkokonton och bokför dessa åt föreningen. Samtidigt fungerar förvaltaren som en typ av kundtjänst då medlemmar eller styrelsen behöver återkoppling kring betalningar. 

 

Leverantörsfakturor

Inkommande fakturor bevakas av ekonomen som ser till att attestering sker enligt policyn. Leverantörsfakturorna är viktiga att bevaka, jämföra mot utställda offerter eller prisförslag så att ekonomistyrningen sker profesionellt. Alla leverantörsfakturor bokförs och arkiveras enligt bokföringslagen. 

 

Löner och utlägg 

Större föreningar kan ha anställd personal som behöver sin månatliga löneutbetalning. Styrelsens arvoden betalas och arbetsgivardeklaration till Skatteverket sköts enligt lagar och regler. I de fall av privata utlägg gjorts bokförs dessa och utbetalning görs till personen som köpt in. 

 

Medlemsregister

Medlemsregistret över medlemmarna i en bostadsrättsförening är viktig. Det gäller att hålla god ordning på registret för att följa GDPR samt de lagar och regler som gäller för föreningar. Uppdatering, arkivering, rapportering och kommunikation såväl som integritet kräver bra och säkra datalösningar. 

 

Bokföring 

Registrering av alla ekonomiska transaktioner, inklusive medlemsavgifter, hyresintäkter, leverantörsfakturor och andra utgifter. Bokföringssystemet kan vara komplext för ökad effektivitet där flera delar är ihopkopplade, exempelvis medlemsavgifter, leverantörsfakturor och bankkonton.

 

Bokslut och rapportering

Styrelsen vill ha löpande avstämningar och rapporter, månads- eller kvartalsvis, över föreningens ekonomiska situation. Större resultatpåverkande poster som räntor, avskrivningar,skatter, försäkringar och fjärrvärmekonsumtion bör rapporteras.  

 

Årsslut, skatter och myndighetshantering 

Bostadsrättsföreningen behöver sammanställa olika dokument och redovisningar vid årsbokslutet för att ge medlemmarna och myndigheterna en översikt över föreningens ekonomi och verksamhet. Årsredovisningen inkluderar balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Den ger medlemmarna och eventuellt andra intressenter en insyn i föreningens ekonomi och utveckling. I förvaltningsberättelsen ger information om större händelser eller förändringar som har påverkat föreningen och ibland även en bedömning av den framtida utvecklingen. Dokumenten registreras hos myndigheter och blir offentliga handlingar som allmänheten kan ta del av.